Regulamin

REGULAMIN –„ 9 BIEGIEM PRZEZ PLATERÓW”

Ambasadorką zawodów jest Lidia Chojecka.

Honorowy patronat nad imprezą objęli: Prezes Związku Sadowników RP, poseł na Sejm – Mirosław Maliszewski, Wójt Gminy Platerów – Jerzy Garucki.

Bieg na 10 km odbędzie się w ramach „Grand Prix Traktu Brzeskiego”. Szczegóły www.gptb.pl

I. ORGANIZATOR:

 1. Organizatorami są: Związek Sadowników RP, Urząd Gminy w Platerowie, Stowarzyszenie Sportowe Yulo Run Team Siedlce.

II. CEL:

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej.
 3. Promocja terenów Nadbużańskich.
 4. Popularyzacja biegania wśród społeczności wiejskiej.
 5. Integracja społeczności lokalnej podczas wspólnej obsługi zadania oraz kibicowania zawodnikom.
 6. Promocja lokalnego produktu – jabłek.
 7. Zbiórka pieniędzy na cele charytatywne.

III. TERMIN I MIEJSCE:

 1. Bieg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2018 roku.
 2. Start i meta nastąpią w okolicach Biblioteki Publicznej w Platerowie, ul. Dworcowa 21.
 3. Biuro zawodów usytuowane będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Platerowie ul. 3 Maja 13.
 4. Długość tras biegu 10 km, 3333 m oraz 4500 m nordic walking. Trasy biegów na 10 km i 3333 m posiadają atest PZLA.
 5. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów bezzwrotnych umieszczonych w numerach startowych.
 6. Zawodników obowiązuje limit czasu: 10 km – 90 minut, 3333 m – 30 minut, 4500 m nordic walking – 60 minut.
 7. Harmonogram imprezy:22 czerwca- biuro zawodów czynne w godz. 18.00 – 20.00

  23 czerwca

  – 14.00 otwarcie biura zawodów

  – 15.50 start biegów dla dzieci i młodzieży (co 5 min. kolejna kategoria wiekowa)

  – 16.30 zakończenie zapisów i odbioru pakietów do biegu na 3333 m i nordic walking

  – 16.40 dekoracja biegów dzieci i młodzieży

  – 17.10 start biegu na dystansie 3333 m

  – 17.12 start nordic walking 4500 m

  – 18.00 zakończenie zapisów i odbioru pakietów na 10 km

  – 18.30 start biegu na 10 km

  – 20.30 dekoracja zawodników i losowanie nagród

  – 21.00 zakończenie zawodów, ognisko integracyjne

IV. ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. W biegu na dystansie 10 km może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
 2. W konkurencji biegu na 3333 m oraz 4500 m nordic walking nie ma ograniczeń wiekowych.
 3. Limit uczestników w biegu na 10 km, 3333 m i nordic walking wynosi łącznie 700 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń.
 4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, w tym celu muszą posiadać dokument ze zdjęciem.
 5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu i marszu będzie własnoręczne podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
 6. Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

V. ZGŁOSZENIA:

 1. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie internetowej www.bieg.platerow.com.pl oraz w Biurze Zawodów.
 2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 19 czerwca i w Biurze Zawodów.
 3. Opłata startowa za udział w biegu na 10 km:
Obywatele krajów należących

do Unii Europejskiej

Obywatele krajów
spoza Unii Europejskiej
Do 30 kwietnia 2018 45 100*
Do 20 czerwca 2018 55 120*
Biuro Zawodów 80 150

*Zawodników biorących udział w całym Grand Prix Traktu Brzeskiego (po przesłaniu potwierdzenia opłaty innych etapów) obowiązuje opłata jak obywateli Unii Europejskiej.

 

Opłata startowa za udział w biegu na 3333 m oraz Nordic Walking:

Do 30 kwietnia 2018 40
Do 20 czerwca 2018 50
Biuro Zawodów 70

Po 20 czerwca – płatne wyłącznie w Biurze Zawodów!!!

 

  1. Kobiety w wieku 60+ oraz mężczyźni 65+ są zwolnieni z opłaty startowej.
  2. Opłatę należy uiścić postępując według wskazówek podanych w formularzu rejestracyjnym.
   W przypadku zapisu w Biurze Zawodów, opłatę należy uiścić gotówką.
  3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.
  4. W przypadku opłat startowych wniesionych na konto Organizatora po 18 czerwca 2018 konieczne będzie przedstawienie przy weryfikacji w Biurze Zawodów dowodu wpłaty w formie wydruku.
  5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
  6. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:

– numer startowy wraz z czterema agrafkami,

– elektroniczny pomiar czasu,

– wodę niegazowaną oraz napój izotoniczny,

– koszulkę techniczną,

– kupon na posiłek,

– pamiątkowy medal na mecie za ukończenie biegu.

  1. Organizator przewidział w Biegu Głównym na 10 km następujące kategorie:

– Generalna, kobiety i mężczyźni,

– Mistrzostwa Powiatu Łosickiego, kobiety i mężczyźni,

– drużynowa (minimum jedna kobieta, suma 4 rezultatów).

  1. Organizator przewidział w Biegu Głównym na 10 km następujące kategorie wiekowe:

1. W kategoriach wiekowych kobiet:
K-16 do 29 l.
K-30 30-39 l.
K-40 40-49 l.
K-50 50+

2. W kategoriach wiekowych mężczyzn:
M-16 do 29 l.
M-30 30-39 l.
M-40 40-49 l.
M-50 50-59 l.
M-60 60+

 1. Organizator przewidział w biegu na 3333 m i 4500 m nordic walking klasyfikację generalną kobiet i mężczyzn.

VI. NAGRODY

  1. Zdobywcy miejsc I – VI w klasyfikacji generalnej biegu na 10 km otrzymują puchary lub statuetki oraz nagrody pieniężne.
   1. miejsce – 750 zł
   2. miejsce – 600 zł
   3. miejsce – 500 zł
   4. miejsce – 400 zł
   5. miejsce – 300 zł
   6. miejsce – 250 zł
  2. Zdobywcy miejsc I-III w biegu na dystansie 3333 m i 4500 m nordic walking w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają puchary lub statuetki oraz nagrody rzeczowe.
  3. Zdobywcy miejsc I-III w kategorii: Mistrzostw Powiatu Łosickiego, wiekowej otrzymają puchary lub statuetki oraz nagrody rzeczowe.
  4. Zdobywcy miejsc I-III w kategorii drużynowej otrzymają puchary lub statuetki.

Pula nagradzanych miejsc może ulec zmianie.

 1. Organizator przewiduje przeprowadzenie losowania nagród rzeczowych spośród uczestników biegu na 10 km, 3333 m i 4500 m nordic walking.
 2. Organizator nie dubluje nagród w kategoriach Open i Wiekowych.
 3. Organizator przeprowadzi akcję charytatywną – przekaże kwotę o wartości równej łącznej sumie kilometrów pokonanych przez uczestników biegu na 10 km, 3333 m i 4500 m Nordic Walking, którzy ukończą daną konkurencję, na wybrany cel charytatywny.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji!
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 3. Po zakończeniu zawodów odbędzie się ognisko integracyjne.
 4. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW. Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będą wnosić wobec Organizatora o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na zdrowiu podczas biegu.
 5. Organizator przewiduje możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowej wśród zawodników.
 6. Organizator zapewnia depozyt, szatnie i prysznice.
 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 10. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 11. Dyrektorem zawodów jest Michał Michaluk. Pytania odnośnie biegu proszę kierować na e-mail: bieg@platerow.com.pl lub tel. 604-438-745.
 12. Zwodnicy biorący udział w zawodach są zobowiązani zachować szczególną ostrożność na trasie biegu.
 13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 7 dni przed imprezą.
REGULAMIN – BIEGI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE

I. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

 1. W biegach dziecięcych i młodzieżowych mogą wziąć udział dzieci, które zostaną zgłoszone przez formularz zgłoszeniowy.
 2. Podczas odbioru pakietu startowego nauczyciel lub opiekun powinien posiadać legitymacje szkolne celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku, zgodę rodziców na udział w zawodach.
 3. Udział w biegach dziecięcych jest bezpłatny.
 4. Jakiekolwiek zaświadczenia o udziale dziecka w imprezie w dniu zawodów nie będą wystawiane.
 5. Nie będzie możliwości zapisu do biegów dziecięcych w dniu zawodów.
 6. Limit uczestników w biegach dziecięcych wynosi 280 osób.

II. DYSTANSE

Bieg I krasnoludków dziewcząt i chłopców: roczniki 2012-2014 120 m
Bieg II dziewcząt: roczniki 2011-2010 400 m
Bieg III chłopców: roczniki 2011-2010 400 m
Bieg IV dziewcząt: roczniki 2009-2008 400 m
Bieg V chłopców: roczniki 2009-2008 400 m
Bieg VI dziewcząt : rocznik 2007-2006 400 m
Bieg VII chłopców: rocznik 2007-2006 400 m

III. NAGRODY

 1. Zdobywcy miejsc I-III otrzymają puchary i drobne nagrody rzeczowe.
 2. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal, koszulkę i bon na ciepły posiłek.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.
 4. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 5. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga organizator.