Regulamin


REGULAMIN – „12. BIEGIEM PRZEZ PLATERÓW”

 

I. ORGANIZATOR:

 

 1. Organizatorem biegu jest Fundacja Ultramaratonu Nadbużańskiego
 2. Patronat Honorowy nad Biegiem objęli: Wicestarosta Powiatu Łosickiego – Michał Michaluk
  oraz Wójt Gminy Platerów – Jerzy Garucki.

II. CEL:

 

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej.
 3. Promocja terenów nadbużańskich.
 4. Popularyzacja biegania wśród społeczności wiejskiej.
 5. Integracja społeczności lokalnej podczas wspólnej obsługi zadania oraz kibicowania zawodnikom.
 6. Promocja lokalnego produktu – jabłek.

III. TERMIN I MIEJSCE:

 

 1. Bieg odbędzie się w dniu 8 października 2023 roku.
 2. Start i meta będą w okolicach Biblioteki Publicznej w Platerowie, ul. Dworcowa 21.
 3. Biuro zawodów usytuowane będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Platerowie ul. 3 Maja 13.
 4. Długość tras: 5 km (bieg i Nordic Walking) oraz półmaraton. Trasy biegów posiadają atest PZLA.
 5. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów bezzwrotnych umieszczonych w numerach startowych.
 6. Zawodników obowiązuje limit czasu: 5 km – 45 minut, Nordic Walking – 50 minut, półmaraton – 180 minut
 7. Harmonogram zawodów:

  7 października 2023 r.

  18.00 – 20.00   Biuro Zawodów (odbiór pakietów startowych, zapisy w przypadku wolnych miejsc)

  8 października 2023 r.

  09.00    Otwarcie Biura Zawodów
  11.00    Start biegów dziecięcych (co 5 min. kolejna kategoria wiekowa)
  11.30    Zakończenie zapisów i odbioru pakietów na półmaraton
  11.45    Zakończenie zapisów i odbioru pakietów na bieg na 5 km
  12.00    Start półmaratonu
  12.15    Start biegu na 5 km i Nordic Walking
  13.00    Zamknięcie mety biegu na 5 km i Nordic Walking
  15.00    Zamknięcie mety półmaratonu
  15.05    Dekoracje zwycięzców

   

IV. ZASADY UCZESTNICTWA:

 

 1. W biegu na dystansie 5 km i Nordic Walking może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania zawodów ukończyła 13 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach tylko za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
 2. W półmaratonie mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie.
 3. Limit uczestników w biegu na 5 km, Nordic Walking oraz półmaratonie wynosi łącznie 300 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń.
 4. Limit uczestników w biegach dziecięcych wynosi łącznie 200 osób.
 5. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, w tym celu muszą posiadać dokument ze zdjęciem.
 6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
 7. Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
 8. W zawodach nie może wziąć udziału osoba załapana kiedykolwiek na stosowaniu niedozwolonego dopingu.

V. ZGŁOSZENIA:

 

 1. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie internetowej www.bieg.platerow.com.pl oraz w Biurze Zawodów.
 2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 4 października 2023 r. W przypadku wolnych miejsc będzie możliwość zapisania się w Biurze Zawodów w dniach i godzinach pracy Biura.
 3. Opłata startowa:
   

  Bieg na 5 km
  i Nordic Walking

  Półmaraton

  Do 31 sierpnia 2023

  50 zł

  60 zł

  Do 4 października 2023

  60 zł

  70 zł

  Biuro Zawodów

  80 zł

  100 zł

 4. Opłatę należy uiścić postępując według wskazówek podanych w formularzu rejestracyjnym.
  W przypadku zapisu w Biurze Zawodów, opłatę należy uiścić gotówką.
 5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.
 6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 7. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:

  – pamiątkowy gadżet z logo Biegu
  – numer startowy wraz z czterema agrafkami,
  – elektroniczny pomiar czasu,
  – wodę niegazowaną oraz napój izotoniczny,
  – posiłek regeneracyjny po Biegu,
  – pamiątkowy medal na mecie za ukończenie Biegu.

VI. NAGRODY

 

Organizator przewidział następujące kategorie:

 1. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w biegu na 5 km i półmaratonie otrzymują pamiątkowe puchary oraz nagrody finansowe.  Wysokości nagród finansowych:
 

Półmaraton

5 km

1 miejsce

1000 zł

750 zł

2 miejsce

750 zł

500 zł

3 miejsce

500 zł

250 zł

2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w Nordic Walking otrzymują pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe.

3. Klasyfikacje wiekowe w biegu na 5 km:
– K, M 13-29
– K, M 30-39
– K, M 40-49
– K, M 50+

Klasyfikacje wiekowe w półmaratonie:
– K,M 18-29
– K, M 30-39
– K, M 40-49
– K, M 50+

4. Warunkiem nagradzania klasyfikacji wiekowej jest udział min. 3 zawodników w danej kategorii.

5. Nagrody w klasyfikacji generalnej i wiekowych nie dublują się.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 1. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do aktualnych zaleceń i wytycznych ustalonych przez odpowiednie organy administracji rządowej i samorządowej w związku z występowaniem stanu epidemii.
 2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji!
 3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 4. Po zakończeniu zawodów odbędzie się ognisko integracyjne.
 5. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW. Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będą wnosić wobec Organizatora o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na zdrowiu podczas biegu.
 6. Losowo wybrani zawodnicy zostaną poddani obowiązkowej kontroli antydopingowej.
 7. Organizator zapewnia depozyt i szatnie.
 8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie zawodów.
 9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 11. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 12. Dyrektorem zawodów jest Konrad Kacprzak. Pytania odnośnie biegu proszę kierować na e-mail: konrad@fundacjaumn.pl lub tel. 691 385 488.
 13. Zwodnicy biorący udział w zawodach są zobowiązani zachować szczególną ostrożność na trasie biegu.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Biegu lub odwołania Biegu z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia, w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu Uczestników oraz wydania decyzji organu administracji – niezależnie od formy tej decyzji – skutkującej koniecznością odwołania Biegu.
 15. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 7 dni przed zawodami.
REGULAMIN – BIEGI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE
 

I. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

 1. W biegach dziecięcych i młodzieżowych mogą wziąć udział dzieci, które zostaną zgłoszone przez formularz zgłoszeniowy.
 2. Podczas odbioru pakietu startowego nauczyciel lub opiekun powinien posiadać legitymację szkolną celem weryfikacji danych osobowych i wieku oraz zgodę rodziców na udział w zawodach.
 3. Udział w biegach dziecięcych jest płatny. Opłata startowa wynosi 10 zł.
 4. Jakiekolwiek zaświadczenia o udziale dziecka w zawodach w dniu zawodów nie będą wystawiane.
 5. Limit uczestników w biegach dziecięcych wynosi 200 osób.

II. DYSTANSE

Bieg I dziewczynek i chłopców 6-7 lat

200 m

Bieg II dziewcząt 8-9 lat

300 m

Bieg III chłopców 8-9 lat

300 m

Bieg IV dziewcząt 10 -11 lat

400 m

Bieg V chłopców 10 – 11 lat

400 m

Bieg VI dziewcząt 12-13 lat

600 m

Bieg VII chłopców 12-13 lat

600 m

III. NAGRODY

 1. Zdobywcy miejsc I-III otrzymają puchary i drobne nagrody rzeczowe.
 2. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal, koszulkę, wodę i posiłek regeneracyjny.
 3. Warunkiem otrzymania w pakiecie koszulki w odpowiednim rozmiarze jest zgłoszenie i opłacenie startu do dnia 15 września 2023 r.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Dzieci biegną samodzielnie bez udziału rodziców i opiekunów.
 3. Bieg ma charakter rekreacyjny, ze względu na bezpieczeństwo uczestników zabrania się startu w butach typu kolce.
 4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie zawodów.
 6. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 7. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga organizator.