Regulamin

REGULAMIN „VIII KRYNICA VITAMIN BIEGIEM PRZEZ PLATERÓW”

 

Ambasadorką zawodów jest Lidia Chojecka.

Honorowy patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Platerów– Jerzy Garucki.

 

Bieg na 10 km odbędzie się w ramach „Grand Prix Traktu Brzeskiego”.

Szczegóły na www.gptb.pl

 

I. ORGANIZATOR:

1. Organizatorami są: Urząd Gminy w Platerowie, Stowarzyszenie Sportowe Yulo Run Team Siedlce.

 

II. CEL:

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej.
3. Promocja terenów Nadbużańskich.
4. Popularyzacja biegania wśród społeczności wiejskiej.
5. Integracja społeczności lokalnej podczas wspólnej obsługi zadania oraz kibicowania zawodnikom.
6. Promocja lokalnego produktu – jabłek.

III. TERMIN I MIEJSCE:

1 .Bieg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2017 roku.
2. Start i meta nastąpią w okolicach Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie, ul. 3 Maja 13.
3. Biuro zawodów usytuowane będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Platerowie.
4. Długość tras biegu 10 km, 3333 m oraz 4500 m nordic walking. Trasy biegów na 10 km i 3333 m posiadają atest PZLA.
5. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów bezzwrotnych, umieszczonych w numerach startowych.
6. Zawodników obowiązuje limit czasu: 10 km – 90 minut, 3333 m – 30 minut, 4500 m nordic walking – 60 minut.
7. Harmonogram imprezy

24 czerwca
– biuro zawodów czynne w godz. 12:00 – 16:00

25 czerwca
– 8:30 otwarcie biura zawodów;
– 10:00 zakończenie zapisów do biegów dzieci i młodzieży;
– 10:30 start biegów dla dzieci i młodzieży (co 5 min. kolejna kategoria wiekowa);
– 11:30 dekoracja biegów dzieci i młodzieży;
– 11:50 zakończenie zapisów i odbioru pakietów do biegu na 3333 m i nordic walking;
– 12:15 start biegu na dystansie 3333 m;
– 12:17 start nordic walking 4500 m;
– 12:45 zakończenie zapisów i odbioru pakietów na 10 km;
– 13;10 start biegu na 10 km;
– 14:30 konkurs rzutu nietypowym przedmiotem;
– 15:30 dekoracja zawodników i losowanie nagród;
– 16:15 zakończenie zawodów, ognisko integracyjne.

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA:

1. W biegu na dystansie 10 km może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
2. W konkurencji biegu na 3333 m oraz 4500 m nordic walking nie ma ograniczeń wiekowych.
3. Limit uczestników w biegu na 10 km, 3333 m i nordic walking wynosi łącznie 600 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń.
4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, w tym celu muszą posiadać dokument ze zdjęciem.
5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu i marszu będzie własnoręczne podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
6. Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

 

V. ZGŁOSZENIA:

1.Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie internetowej www.bieg.platerow.com.pl oraz w Biurze Zawodów.
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 21 czerwca i w Biurze Zawodów.
3. Opłaty

Opłata startowa za udział w biegu na 10 km:

Obywatele krajów należących do Unii Europejskiej Obywatele krajów spoza Unii Europejskiej
Do 30 kwietnia 2017 40 100
Do 21 czerwca 2017 50 120
Biuro Zawodów 80 150

 

Opłata startowa za udział w biegu na 3333 m oraz NordicWalking:

 

Do 30 kwietnia 2017 35
Do 21 czerwca 2017 45
Biuro Zawodów 70


Po 21 czerwca – płatne wyłącznie w Biurze Zawodów!!!

 

4. Kobiety w wieku 60+ oraz mężczyźni 65+ są zwolnieni z opłaty startowej.
5. Opłatę należy uiścić postępując według wskazówek podanych w formularzu rejestracyjnym.
W przypadku zapisu w Biurze Zawodów, opłatę należy uiścić gotówką.
6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 5 dni od momentu dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.
7. W przypadku opłat startowych wniesionych na konto Organizatora po 19 czerwca 2017 konieczne będzie przedstawienie przy weryfikacji w Biurze Zawodów dowodu wpłaty w formie wydruku.
8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
9. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:
– numer startowy wraz z czterema agrafkami,
– elektroniczny pomiar czasu,
– wodę niegazowaną oraz napój izotoniczny,
– koszulkę techniczną,
– kupon na posiłek i nie tylko… (osoby powyżej 18 roku życia),
– pamiątkowy medal na mecie za ukończenie biegu.
10. Organizator przewidział w Biegu Głównym na 10 km następujące kategorie:
– generalna, kobiety i mężczyźni,
– Mistrzostwa Powiatu Łosickiego, kobiety i mężczyźni,
– drużynowa (minimum jedna kobieta, suma 4 rezultatów).
11. Organizator przewidział w Biegu Głównym na 10 km następujące kategorie wiekowe:
1. W kategoriach wiekowych kobiet:
K-16 do 29 l.
K-30 30-39 l.
K-40 40-49 l.
K-50 50+
2. W kategoriach wiekowych mężczyzn:
M-16 do 29 l.
M-30 30-39 l.
M-40 40-49 l.
M-50 50-59 l.
M-60 60+
12. Organizator przewidział w biegu na 3333 m i 4500 m nordicwalking klasyfikację generalną kobiet i mężczyzn.

 

VI. NAGRODY

1.Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej biegu na 10 km otrzymują puchary lub statuetki oraz nagrody pieniężne. Wysokość nagród zostanie podana na 21 dni przed zawodami.
2. Zdobywcy miejsc I-III w biegu na dystansie 3333 m i 4500 m nordicwalking w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają puchary lub statuetki oraz nagrody rzeczowe.
3. Zdobywcy miejsc I-III w kategorii: Mistrzostw Powiatu Łosickiego, wiekowej otrzymają puchary lub statuetki oraz nagrody rzeczowe.
4. Zdobywcy miejsc I-III w kategorii drużynowej otrzymają puchary lub statuetki.
Pula nagradzanych miejsc może ulec zmianie.
5. Organizator przewiduje przeprowadzenie losowania nagród rzeczowych spośród uczestników biegu na 10 km, 3333m i 4500 m nordicwalking.
6. Organizator nie dubluje nagród w kategoriach Open i Wiekowych.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji!
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
3. Po zakończeniu zawodów odbędzie się ognisko integracyjne.
4. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW. Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będą wnosić wobec Organizatora o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na zdrowiu podczas biegu.
5. Organizator przewiduje możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowej wśród zawodników.
6. Organizator zapewnia depozyt, szatnie i prysznice.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
10. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
11. Dyrektorem zawodów jest Michał Michaluk. Pytania odnośnie biegu proszę kierować na e-mail: bieg@platerow.com.pl lub tel. 604 438 745.
12. Zwodnicy biorący udział w zawodach są zobowiązani zachować szczególną ostrożność na trasie biegu.
13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 7 dni przed imprezą.

 

 

REGULAMIN – BIEGI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE

 

I. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

1. W biegach dziecięcych i młodzieżowych mogą wziąć udział dzieci, które zostaną zgłoszone przez formularz zgłoszeniowy lub w Biurze Zawodów.
2. Podczas zgłoszenia nauczyciel lub opiekun powinien posiadać legitymacje szkolne celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku, zgodę rodziców na udział w zawodach.
3. Limit uczestników w biegach dziecięcych i młodzieżowych wynosi 250 osób.

II. DYSTANSE

Bieg I krasnoludków dziewcząt i chłopców: roczniki 2010-2013 – dystans: 120 m
Bieg II dziewcząt: roczniki 2009-2008 – dystans: 400 m
Bieg III chłopców: roczniki 2009-2008 – dystans: 400 m
Bieg IV dziewcząt: roczniki 2007-2006 – dystans: 400 m
Bieg V chłopców: roczniki 2007-2006 – dystans: 400 m
Bieg VI dziewcząt : rocznik 2005-2004 – dystans: 400 m
Bieg VII chłopców: rocznik 2005-2004 – dystans: 400 m

 

III. NAGRODY

1. Zdobywcy miejsc I-III otrzymają puchary i drobne nagrody rzeczowe.
2. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal, koszulkę i bon na ciepły posiłek.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.
4. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
5. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga organizator.

 

REGULAMIN NAGRÓD
8. Krynica Vitamin Biegiem przez Platerów

 1. Po zakończeniu Biegu Głównego zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody:

1) Bieg na 10 km:

 1. Puchary za zajęcie od I do VI miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn,
 2. Puchary oraz nagrody rzeczowe za zajęcie od I do III miejsca w klasyfikacji kobiet i mężczyzn w poszczególnych kategoriach wiekowych,
 3. Puchary oraz nagrody rzeczowe w Mistrzostwach Powiatu za zajęcie od I do III miejsca w klasyfikacji kobiet i mężczyzn,
 4. Puchary za zajęcie od I do III miejsca w klasyfikacji drużynowej,
 5. Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników, którzy w prawidłowy sposób wystartowali oraz ukończyli bieg.
 6. Nagrody pieniężne za zajęcie od I do VI miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn według poniższej tabeli:
W klasyfikacji generalnej kobiet W klasyfikacji generalnej mężczyzn
Miejsce I 700 zł Miejsce I 700 zł
Miejsce II 500 zł Miejsce II 500 zł
Miejsce III 400 zł Miejsce III 400 zł
Miejsce IV 300 zł Miejsce IV 300 zł
Miejsce V 200 zł Miejsce V 200 zł
Miejsce VI 100 zł Miejsce VI 100 zł

2) Bieg na 3333 m:

 1. Puchary oraz nagrody rzeczowe za zajęcie od I do III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn,
 2. Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników, którzy w prawidłowy sposób wystartowali oraz ukończyli bieg.

3) Nordic Walking na 4500 m:

 1. Puchary oraz nagrody rzeczowe za zajęcie od I do III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn,
 2. Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników, którzy w prawidłowy sposób wystartowali oraz ukończyli marsz.
 3. Nagrody finansowe i rzeczowe w kategoriach open i wiekowych nie dublują się,
  co oznacza, że zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce zajęte w klasyfikacji generalnej biegu nie otrzymuje nagrody za miejsce zajęte w ramach prowadzonej kategorii wiekowej.

III. Nagrody w Biegach dziecięcych i młodzieżowych

 1. Puchary oraz nagrody rzeczowe za zajęcie od I do III miejsca w klasyfikacji dziewcząt i chłopców w poszczególnych kategoriach wiekowych,
 2. Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników, którzy w prawidłowy sposób wystartowali oraz ukończyli bieg.